Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον
σε ηχητική μορφή

Διαβάζει ο Νικήτας Καθιός

Κεφάλαια Α', Β', Γ'


Κεφάλαια Δ', Ε'


Κεφάλαια ΣΤ', Ζ'


Κεφάλαια Η', Θ'


Κεφάλαια Ι', ΙΑ'


Κεφάλαια ΙΒ', ΙΓ'


Κεφάλαια ΙΔ', ΙΕ', ΙΣΤ', ΙΖ'


Κεφάλαια ΙΗ', ΙΘ'

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.