Η Μετάστασις του αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου

Συναξάριον του Αγίου

Ούτος ήν εκ Βηθσαϊδα της Γαλιλαίας, υιός Ζεβεδαίου και Σαλώμης, αδελφός Ιακώβου του Μεγάλου, αλιεύς πρότερον την τέχνην, είτα Απόστολος του Χριστού και Μαθητής ήγαπημένος και επισατήθιος, και μόνος των άλλων Μαθητών ακολουθήσας αυτώ έως επί του Σταυρού ότε και την Παρθένον ενεπιστεύθη, ως άλλος υιός αυτής, και του διδασκάλου Ιησού αυτάδελφος.

Μετά ταύτα εκήρυξεν αυτόν εις πάσαν την Ασίαν και εξαιρέτως εις Έφεσον. Κινηθέντος του δευτέρου κατά των Χριστιανών διωγμού υπό Δομιτιανού εν έτει 96, ήχθη δέσμιος εξ Ασίας εις Ρώμη, κακεί εβλήθη εις λέβητα πλήρη ζέοντος έλαίου. Εξαχθείς εκείθεν αβλαβής, εξωρίσθη εις την νήσον Πάτμον, ένθα συνέγραψε και την Αποκάλυψιν. Επανελθών εις Έφεσον, μετά τον θάνατον του τυράννου, συνέγραψεν έσχατος των λοιπών Ευαγγελιστών, το κατ' αυτόν Ευαγγέλιον, και τας τρεις αυτού Καθολικάς Επιστολάς και ζήσας τα πάντα έτη περί τα 95, εκοιμήθη εν ειρήνη, επί Τραϊανού εν έτει 100. Επωνομάσθη Θεολόγος, διότι έθεολόγησεν υψηλώς την ανέκφραστον του Θεού και Πατρός αιώνιον γέννησιν δί ην αιτίαν και εν τη εικόνι αυτού ζωγραφείται μορφή Αετού, ενός των τεσσάρων συμβολικών ζώων, ά είδεν ο Προφήτης Ιεζεκιήλ (Ιεζ, 1,10).

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.