Άγιος Ιωάννης Θεολόγος

Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον σε ηχητική μορφή

Διαβάζει ο Νικήτας Καθιός

Κεφάλαια Α', Β', Γ'

Κεφάλαια Δ', Ε'

Κεφάλαια ΣΤ', Ζ'

Κεφάλαια Η', Θ'

Κεφάλαια Ι', ΙΑ'

Κεφάλαια ΙΒ', ΙΓ'

Κεφάλαια ΙΔ', ΙΕ', ΙΣΤ', ΙΖ'

Κεφάλαια ΙΗ', ΙΘ'