πολυμέσα Ορθοδοξίας

ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

"Ἐκ Νυκτὸς Ὀρθρίζει Τὸ Πνεῦμά Μου...", "Ἀλληλούϊα"

"Ὅτε Οἱ Ἔνδοξοι Μαθηταί..."

Αντίφωνο Α' της Μεγάλης Παρασκευής

Αντίφωνο Β' της Μεγάλης Παρασκευής

Αντίφωνο Γ' της Μεγάλης Παρασκευής μετά του Καθίσματος

Αντίφωνο Δ' της Μεγάλης Παρασκευής

Μακαρισμοί της Μεγάλης Παρασκευής

"Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτόῖς..."

Η Ε' Ὠδή τοῦ Κανόνος της Μεγάλης Παρασκευής μετὰ τῆς Καταβασίας

Τὸ Κοντάκιο, ο Οἶκος καὶ τὸ Συναξάριο της Μεγάλης Παρασκευής

"Τὸν Λῃστὴν Αὐθημερόν..."

"Δύο Καὶ Πονηρὰ...", "Ἕκαστον Μέλος...", "Σταυρωθέντος Σου Χριστέ..."

"Ἐξέδυσάν Με Τὰ Ἱμάτιά Μου..."

"Τὸν Νῶτόν Μου Ἔδωκα Εἰς Μαστίγωσιν..."

"Ἔφριξε Γῆ, Ἀπεστράφη Ἥλιος..."