πολυμέσα Ορθοδοξίας

ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

Η Γ' Ὠδή τοῦ Κανόνος της Μεγάλης Τετάρτης μετὰ τῆς Καταβασία

Τὸ Κοντάκιο, ο Οἶκος αὶ τὸ Συναξάριο της Μεγάλης Τετάρτης

Η Η' Ὠδή τοῦ Κανόνος της Μεγάλης Τετάρτης μετὰ τῆς Καταβασία

Η Θ' Ὠδή τοῦ Κανόνος της Μεγάλης Τετάρτης μετὰ τῆς Καταβασίας

"Τὸν Νυμφῶνά Σου Βλέπω..."

"Πόρνη Προσῆλθέ Σοι..."

"Σὲ Τὸν Τῆς Παρθένου Υἱόν", "Τὸ Πολυτίμητον Μύρον", "Ὅτε Ἡ Ἁμαρτωλός", "Ὢ Τῆς Ἰούδα Ἀθλιότητος!"

"Ἡ Ἁμαρτωλὸς Ἔδραμε..."

"Ἡ Βεβυθισμένη Τῇ Ἁμαρτίᾳ..."