Βιβλια εκδοσεις της Καλυβης μας

Τον βίο του οσίου γέροντος Αγαπίου του τυφλού, έχει εκδόσει ο Μοναχός Παΐσιος Νεοσκητιώτης, Γέροντας της Ιεράς Καλύβης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Νέας Σκήτης Αγίου Όρους, απο την οποία Καλύβη και διατίθεται (Τ. Κ. 63087 – τηλ: 23770 23044).

Ένας χα­ρι­σμα­τούχος μοναχός υπήρξε και ο απο νε­ό­τη­τος τυ­φλός π. Α­γά­πιος της υ­περ­χι­λι­ε­τούς Μο­νής Βα­λα­άμ, που βρί­σκε­ται στο Ρωσ­σι­κό Βορ­ρά. Αφού α­γω­νί­στη­κε τον κα­λόν αγώ­να στη­ρί­ζον­τας ό­λη του την ελ­πί­δα στο Θε­ό, έ­φθα­σε σε με­γά­λα μέ­τρα α­ρε­τής βι­ώ­νον­τας τη θεί­α εμ­πει­ρί­α των α­κτί­στων ε­νερ­γειών της Πα­να­γί­ας Τριά­δος. Κύ­ριο μέ­λη­μα του στους α­σκη­τι­κούς του α­γώ­νες ή­ταν η εν­τρύ­φη­ση του στην άσκη­ση της πιο ση­μαν­τι­κής προ­σευ­χής του ορ­θό­δο­ξου μο­να­χι­σμού, την ευ­χή του Ι­η­σού, το «Κύ­ρι­ε, Ι­η­σού Χρι­στέ, ε­λέ­η­σον με τον α­μαρ­τω­λόν» η ο­ποί­α ο­νο­μά­ζε­ται νο­ε­ρά προ­σευ­χή η προ­σευ­χή της καρ­διάς.

Τέ­τοι­ου εί­δους πνευ­μα­τι­κός ασκη­τής ή­ταν ο π. Α­γά­πιος, που η αλ­λη­λο­γρα­φί­α του με τον Αγ. Θε­ο­φά­νη τον έγ­κλει­στο δι­α­μόρ­φω­σε παγ­κό­σμια την α­σκη­τι­κή του άπο­ψη και τον έ­κα­νε έναν βα­θύ γνώ­στη της νο­ε­ράς προ­σευ­χής για πολ­λές γε­νε­ές. Δι­και­ω­μα­τι­κά θα του άξι­ζε ο τίτ­λος δά­σκα­λος της νο­ε­ράς προ­σευ­χής.

Τυ­φλός εκ νε­ό­τη­τος α­πέ­κτη­σε πνευ­μα­τι­κή προ­ο­ρα­τι­κή χά­ρη και αν και χά­θη­κε το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος των χει­ρο­γρά­φων του, ό,τι σώ­θη­κε θα μπο­ρού­σε να τον κα­τα­τά­ξει α­ναμ­φι­σβή­τη­τα με­τα­ξύ των κλασ­σι­κών πα­τέ­ρων της φι­λο­κα­λι­κής πνευ­μα­τι­κό­τη­τας.

Εξαιτίας της μεγάλης του υπομονής και καθαρής προσευχής ανέλαβε το πνευματικό διακόνημα να παρηγορεί τους προσκυνητές που επισκέπτονταν τη μονή. Ο κα­θέ­νας μπο­ρεί ίσως να μοι­ρα­στεί την χα­ρά του άλ­λου, αλ­λά εί­ναι δύ­σκο­λο να μοι­ρά­ζε­ται τις θλί­ψεις του πλη­σί­ον του. Ο γέροντας αγάπιος εκ­πλήρωνε τον ρό­λο του ή­ρε­μου λιμανιού, στο ο­ποί­ο μι­α λυ­πη­μέ­νη ψυ­χή μπο­ρούσε, με ι­δι­αί­τε­ρη ευ­κο­λί­α, να α­νοί­ξει την ψυ­χή της μπρο­στα στο Θεό και να πα­ρη­γο­ρη­θεί. Βρισκόταν εκεί για χρόνια, κον­τά στο Θε­ό, ευ­αί­σθη­τος στις θλί­ψεις και στις χα­ρές των άλ­λων και ο ο­ποί­ος ήταν πάν­τα έ­τοι­μος να δώ­σει έ­να χέ­ρι βο­η­θεί­ας σέ όποιον τον πλη­σίαζε.

Κοιμήθηκε εν Κυρίω στις 2 απριλίου 1905.

παραγγελία

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.