Βιβλια εκδοσεις της Καλυβης μας

Τον βίο του οσίου γέροντος Θεοδοσίου, γνωστού Καρουλιώτου ασκητή, έχει εκδόσει ο Μοναχός Παΐσιος Νεοσκητιώτης, Γέροντας της Ιεράς Καλύβης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Νέας Σκήτης Αγίου Όρους, απο την οποία Καλύβη και διατίθεται (Τ. Κ. 63087 – τηλ: 23770 23044).

Ο Ά­θω­νας ως γνω­στόν φι­λο­ξέ­νη­σε και φι­λο­ξε­νεί για αιώνες μο­να­χούς ό­χι μό­νο απο τόν ευ­ρύ­τε­ρο Ελ­λα­δι­κό και Κυ­πρια­κό χώρο, αλ­λά και απο άλ­λα ορ­θό­δο­ξα και μη κρά­τη. Άν­θρω­ποι απο όλα τα κοι­νω­νι­κά στρώ­μα­τα, με ή χω­ρίς μόρ­φω­ση, μι­κροί ή με­γά­λοι στην ηλι­κί­α βρί­σκουν πνευ­μα­τι­κό κα­τα­φύ­γιο στο «Πε­ρι­βό­λι της Πα­να­γί­ας». Α­νά­με­σα στις πολ­λές ε­θνι­κό­τη­τες του α­θω­νι­κού μο­να­χι­σμού, ε­ξέ­χου­σα πα­ρου­σί­α έχουν να ε­πι­δεί­ξουν οι Ρώσ­σοι μο­να­χοί. Έ­νας απο αυ­τούς ο ι­ε­ρο­μό­να­χος Θε­ο­δό­σιος Χα­ρι­τό­νωφ ά­φη­σε την πα­τρί­δα του για να α­γω­νι­στεί στο Ά­γιον Όρος κα­τά τις αρ­χές του 20ου αι­ώ­να.

Φθά­νον­τας το 1901, έζη­σε με με­γά­λη ά­σκη­ση σε δι­ά­φο­ρες το­πο­θε­σί­ες, συμ­πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου το κε­λί του Α­γί­ου Νι­κο­λά­ου στη Κα­ψά­λα, και τη Νέ­α Θη­βα­ΐ­δα. Τε­λι­κά, εγ­κα­τα­στά­θη­κε μό­νι­μα στους από­κρη­μνους βρά­χους των Κα­ρου­λί­ων μέ­χρι την α­νά­παυ­ση του. Πέ­ρα απο τό γε­γο­νός ό­τι έ­ζη­σε υ­πό την κα­θο­δή­γη­ση δι­ά­φο­ρων αγί­ων γε­ρόν­των, ει­δι­κό­τε­ρα του Α­γί­ου Σι­λουα­νού του Α­θω­νί­τη στη Μο­νή του Α­γί­ου Παν­τε­λε­ή­μο­νος, έ­γι­νε κι ο ίδιος σκεύ­ος χά­ρι­τος του Αγίου Πνεύ­μα­τος σαν με­γά­λος α­σκη­τής και πνευ­μα­τι­κός πα­τέ­ρας στη πε­ρι­ο­χή των Κα­ρου­λί­ων του Αγίου Ό­ρους. Έ­φτα­σε σε τέ­τοι­α με­τρα α­ρε­τής που α­πέ­κτη­σε πα­ρα­δειγ­μα­τι­κή τα­πεί­νω­ση δε­χό­με­νος νου­θε­σί­ες πε­ρί προ­σευ­χής απο τον εξ ί­σου α­ρε­τής υ­πο­τα­κτι­κό του. Κοιμήθηκε εν Κυρίω την 2αν Οκτωβρίου.

Τον βίο του οσίου γέροντος Θεοδοσίου, γνωστού Καρουλιώτου ασκητή, έχει εκδόσει ο Μοναχός Παΐσιος Νεοσκητιώτης, Γέροντας της ιερᾶς Καλύβης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Νέας Σκήτης Αγίου Όρους, απο την οποία Καλύβη και διατίθεται (Τ. Κ. 63087 – τηλ: 23770 23044).

Ο Ά­θω­νας ως γνω­στόν φι­λο­ξέ­νη­σε και φι­λο­ξε­νεί για αιώνες μο­να­χούς ό­χι μό­νο απο τον ευ­ρύ­τε­ρο Ελ­λα­δι­κό και Κυ­πρια­κό χω­ρο, αλ­λά και απο άλ­λα ορ­θό­δο­ξα και μη κρά­τη. Άν­θρω­ποι απο ο­λα τα κοι­νω­νι­κά στρώ­μα­τα, με ή χω­ρίς μόρ­φω­ση, μι­κροί ή με­γά­λοι στην η­λι­κί­α βρί­σκουν πνευ­μα­τι­κό κα­τα­φύ­γιο στό «Πε­ρι­βό­λι της Πα­να­γί­ας». Α­νά­με­σα στις πολ­λές ε­θνι­κό­τη­τες του α­θω­νι­κού μο­να­χι­σμού, εξέ­χου­σα πα­ρου­σί­α έχουν να ε­πι­δεί­ξουν οι Ρώσ­σοι μο­να­χοί.

Ένας απο αυτούς ο ι­ε­ρο­μό­να­χος Θε­ο­δό­σιος Χα­ρι­τό­νωφ άφη­σε την πα­τρί­δα του για να α­γω­νι­στεί στο Ά­γιον Όρος κα­τά τις αρ­χές του 20ου αι­ώ­να. Φθά­νον­τας το 1901, έ­ζη­σε μέ με­γά­λη ά­σκη­ση σε δι­ά­φο­ρες το­πο­θε­σί­ες, συμ­πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου το κε­λί του Αγίου Νι­κο­λά­ου στη Κα­ψά­λα και τη Νέ­α Θη­βα­ΐ­δα.

Τε­λι­κά, εγ­κα­τα­στά­θη­κε μό­νι­μα στους από­κρη­μνους βρά­χους των Κα­ρου­λί­ων μέ­χρι την ανά­παυ­ση του. Πέ­ρα απο το γε­γο­νός ό­τι έζη­σε υ­πό την κα­θο­δή­γη­ση δι­ά­φο­ρων α­γί­ων γε­ρόν­των, ει­δι­κό­τε­ρα του Αγίου Σι­λουα­νού του Αθω­νί­τη στη Μο­νή του Αγίου Παν­τε­λε­ή­μο­νος, έγι­νε κι ο ίδιος σκεύ­ος χά­ρι­τος του Αγίου Πνεύ­μα­τος σαν με­γά­λος ασκη­τής και πνευ­μα­τι­κός πα­τέ­ρας στη πε­ρι­ο­χή των Κα­ρου­λί­ων του Αγίου Ό­ρους. Έφτα­σε σε τέ­τοι­α μέ­τρα α­ρε­τής που α­πέ­κτη­σε πα­ρα­δειγ­μα­τι­κή τα­πεί­νω­ση δε­χό­με­νος νου­θε­σί­ες πε­ρί προ­σευ­χής απο τον εξ ίσου α­ρε­τής υ­πο­τα­κτι­κό του.

Κοιμήθηκε εν Κυρίω την 2αν Οκτωβρίου.

παραγγελία

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.