Παρακλητικός κανών εις τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγο

Έκδοσις της Καλύβης μας

Ψάλλει ο μοναχός Δαμασκηνός Νεοσκητιώτης

Ωδή α' και γ'

"Ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, μαθητής ἀγαπητός καί ἐπιστήθιος φίλος τοῦ Κυρίου, υἱός τῆς Παρθένου κατά χάριν, «Υἱός βροντῆς»πού ἀντηχεῖ σέ ὅλα τά πέρατα τῆς γῆς καί θεολογεῖ λέγοντας∙ «Ἐν ἀρχή ἦν ὁ Λόγος, καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν, καί Θεός ἦν ὁ Λόγος» (Ἰω. α΄1), μαθητής τῆς ἀγάπης, διδάσκει τήν ἀγάπη πρός τόν ἅγιο Θεό, «ἐν λόγῳ και γλώσσῃ», ἀλλά καί «ἐν ἔργῳ καί ἀληθείᾳ» (Α΄ Ἰω. γ΄18) καί ὁλοκληρώνει τήν εὐαγγελική ἐπιταγή μέ τό τεκνία, ἀγαπάτε ἀλλήλους» (Ἰωάν. ιγ΄, 34) ∙ εἴθε μέσα ἀπό τίς πρεσβεῖες του νά ἀξιωθοῦμε κι ἐμεῖς τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν καί γίνουμε κληρονόμοι ζωῆς αἰωνίου. Ἀμήν."

Παΐσιος Μοναχός καί συνοδεία

Την παράκληση μπορείτε να την προμηθευτείτε σε μορφή ψηφιακού δίσκου από την Καλύβη παραγγελία εδώ

Ἱερᾶ Καλύβη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Νέα Σκήτη Τ.Κ. 63087 Ἅγιον Ὄρος
Τηλ. 2377023044
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.