«Κανών παρακλητικός εις τον Άγιον Ιωάννη τον Θεολόγον ηγαπημένον μαθητήν του Κυρίου»